Telefon
-
Bezpł. infolinia

Ogólne warunki świadczenia usług pośrednictwa

Niniejsze warunki obowiązują dla usług pośrednictwa świadczonych przez CASAMUNDO GmbH, Drehbahn 7, D-20354 Hamburg (dalej: „CASAMUNDO”) przy zawieraniu umów w zakresie najmu kwater wakacyjnych pomiędzy klientami a podmiotami wynajmującymi kwatery lub organizującymi taki najem (dalej: „świadczący usługi w zakresie najmu“). Do umów najmu mają zastosowanie warunki umów określone przez świadczącego usługi w zakresie najmu. CASAMUNDO nie jest w żadnym wypadku stroną jakiejkolwiek umowy najmu.

1. Zakres umowy pośrednictwa
1.1. Usługi pośrednictwa świadczone przez CASAMUNDO dotyczą umożliwienia klientom: przeszukania bazy zawierającej opisy kwater oferowanych przez różnych świadczących usługi w zakresie najmu, wyboru kwatery oraz rezerwacji kwatery na wybrany okres najmu.
1.2. CASAMUNDO nie składa ofert świadczenia usług związanych z najmem w imieniu i na rzecz świadczących usługi w zakresie najmu ani nie pobiera żadnych opłat od klientów. Każdy klient zawiera indywidualną umowę najmu z właściwym świadczącym usługi w zakresie najmu. Dla uniknięcia wątpliwości, umowa najmu kwatery nie jest umową powiązaną z umową pośrednictwa.
1.3. Do umowy najmu zawartej pomiędzy klientem a świadczącym usługi w zakresie najmu będą miały zastosowanie warunki umów świadczącego usługi w zakresie najmu.

2. Zawarcie umowy
2.1 Klient składa CASAMUNDO wiążące zlecenie pośrednictwa przez Internet lub poprzez telefoniczne, elektroniczne lub pisemne zapytanie o rezerwację. Umowa pośrednictwa dojdzie do skutku dopiero wówczas, gdy CASAMUNDO potwierdzi klientowi rezerwację za pomocą e-maila. Takie potwierdzenie rezerwacji przez CASAMUNDO będzie zależało od jej potwierdzenia przez świadczącego usługi w zakresie najmu. W przypadku rezygnacji dokonanej po potwierdzeniu rezerwacji mogą powstać obciążające klienta koszty anulowania rezerwacji płatne na rzecz świadczącego usługi w zakresie najmu.
2.2 Klient zobowiązany jest do bezpośredniego sprawdzenia, czy otrzymane potwierdzenie rezerwacji jest poprawne i wskazanie CASAMUNDO nieprawidłowości. Wskazanie nieprawidłowości powinno nastąpić niezwłocznie.

3. Odpowiedzialność
CASAMUNDO odpowiada wobec klienta za należyte pośrednictwo w ramach obowiązków staranności rzetelnego kupca. CASAMUNDO nie odpowiada za szkody, jeśli nie można CASAMUNDO przypisać winy za ich powstanie. W szczególności, wyłączona jest odpowiedzialność CASAMUNDO za prawdziwość i rzetelność opisów nieruchomości przedstawionych przez świadczących usługi w zakresie najmu. Wyłączona jest odpowiedzialność CASAMUNDO z tytułu utraconych korzyści, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

4. Zapłata / dokumentacja podróży
4.1 Zapłata czynszu następuje przelewem na podstawie faktury, poprzez obciążenie rachunku lub kartą kredytową w zależności od opcji przedstawionych przez świadczącego usługi w zakresie najmu. Ewentualne opłaty bankowe za przekazanie czynszu (krajowe lub zagraniczne) nie obciążają świadczącego usługi w zakresie najmu. Możliwe sposoby zapłaty za żądaną kwaterę wymienione zostały w punkcie "Sposoby zapłaty" na stronie "Rezerwacja".
4.2 Obciążenie rachunku lub karty kredytowej klienta następuje wraz z przyjęciem rezerwacji przez świadczącego usługi w zakresie najmu.
4.3 CASAMUNDO nie ma upoważnienia do przyjmowania jakichkolwiek płatności od klientów na rzecz lub jako agent świadczących usługi w zakresie najmu.

5. Wskazówki dotyczące przepisów paszportowych, wizowych, dewizowych i sanitarnych
Każdy klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie krajowych i zagranicznych przepisów dotyczących podróży, jak również przepisów paszportowych, wizowych i sanitarnych.

6. Odstąpienie od umowy pośrednictwa
6.1 Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy pośrednictwa zawartej z CASAMUNDO. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pośrednictwa wystarczy wysłanie wypełnionego formularza, o którym mowa poniżej, do CASAMUNDO przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pośrednictwa należy złożyć na formularzu zawartym w linku. Klient może złożyć pisemne lub elektroniczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy pośrednictwa.
6.2 Odstąpienie od umowy pośrednictwa nie powoduje odstąpienia od umowy najmu. Warunki odstąpienia od umowy najmu są określane oddzielnie przez świadczącego usługi w zakresie najmu i klient powinien je stosować, jeśli chce odstąpić od umowy najmu. Dla uniknięcia wątpliwości, CASAMUNDO nie jest zobowiązane do zwrotu klientowi odstępującemu od umowy najmu jakichkolwiek kosztów, należności i opłat poniesionych lub opłaconych przez takiego klienta na rzecz świadczącego usługi w zakresie najmu.

7. Ubezpieczenie
CASAMUNDO zaleca zawarcie ubezpieczenia od kosztów odstąpienia. Dodatkowe ubezpieczenie chorobowe w podróży powinno być również zawarte w przypadku wyjazdu za granicę, gdyż nawet mniejsze wypadki mogą spowodować znaczne koszty, które mogą nie zostać pokryte przez standardowe ubezpieczenie zdrowotne.

8. Ochrona danych osobowych
CASAMUNDO podchodzi bardzo poważnie do ochrony danych osobowych. Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych przekazanych CASAMUNDO w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa następuje zgodnie z przepisami ustawowymi. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce Prywatności na stronie internetowej https://www.casamundo.pl/info/polityka-prywatnosci.

9. Postanowienia końcowe
9.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieskuteczne lub stanie się nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują skuteczność i ważność. Skuteczność umowy pośrednictwa jako całości pozostaje nienaruszona. Nieskuteczność umowy najmu ze świadczącym usługi w zakresie najmu nie ma wpływu na ważność umowy pośrednictwa.
9.2 W przypadku naruszenia niniejszych warunków świadczenia usług pośrednictwa lub uzasadnionego podejrzenia, że doszło do naruszenia, CASAMUNDO w każdej chwili ma prawo do wykluczenia danego klienta z użytkowania tej strony internetowej i/lub serwisu, gdy dokonane już rezerwacje zostaną zakończone.
9.3 Niniejsze warunki świadczenia usług pośrednictwa podlegają prawu polskiemu.

↑ do góry 
Moje CASAMUNDO

Tutaj znajdą Państwo zapisane obiekty,
ostatnio oglądane obiekty wakacyjne i wiele więcej!

Ta strona korzysta z plików cookie.
Ta strona używa plików cookies. Pliki cookies są wykorzystywane do zapewnia Państwu jak najlepszej obsługi, analizy korzystania z naszej strony oraz tworzenia spersonalizowanych reklam. Jeżeli wyrażają Państwo na to zgodę, prosimy dalej korzystać z naszej strony. W oświadczeniu o ochronie danych osobowych można znaleźć więcej informacji na temat stosowanej przez nas polityki plików cookies, jak również zrezygnować z wykorzystywania plików cookies.
Ok, zgadzam się.