base64Hash

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) dla korzystania z Platformy Casamundo

1. Ogólne

(1) Casamundo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin, Niemcy („Casamundo”) jest operatorem, platformy internetowej i marketingowej dla noclegów, wynajmów wakacyjnych, a w szczególności mieszkań i domów wakacyjnych pod różnymi domenami, w formie aplikacji („Platforma”).

(2) Na Platformie wyświetlane są oferty mieszkań wakacyjnych, domów wakacyjnych i innych obiektów noclegowych osób trzecich („Oferty”), które współpracują z Casamundo („Dostawca”). Casamundo działa jako pośrednik. Nie są sprzedawane wycieczki pakietowe lub pokrewne usługi.

(3) Na Platformie użytkownicy końcowi mogą wyszukiwać Oferty („Goście”) i składać zapytania lub dokonywać rezerwacji przesyłając je na stronę internetową danego Operatora lub bezpośrednio na Platformie.

(4) Korzystanie z Platformy podlega wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym w wersji obowiązującej w chwili uzyskania dostępu do Platformy.

(5) Korzystanie z Platformy jest dozwolone tylko do użytku prywatnego. Platforma nie może być wykorzystywana do nieprawidłowych celów lub do oszustwa.

(6) Casamundo zastrzega sobie prawo do wykluczenia Gości z korzystania z Platformy w określonych przypadkach, w szczególności jeśli Gość:

- narusza punkt (5) powyżej;

- uzyskuje dostęp do Platformy za pomocą ręcznego lub automatycznego procesu, który wykracza poza cel użytku osobistego lub włącza Casamundo do indeksu wyszukiwania;

- korzysta z automatycznych systemów lub oprogramowania do pobierania danych z Platformy (tzw. screen scraping), zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych;

- omija istniejące ograniczenia w nagłówkach wykluczających roboty lub w innych środkach, które ograniczają lub uniemożliwiają dostęp do Platformy;

- używa urządzenia, oprogramowania lub programu, wpływającego lub próbującego wpłynąć na regularną funkcjonalność Platformy, lub

- popełnia czyn, który w niewłaściwy sposób obciąża serwery, komputer lub sieć Casamundo.

2. Usługi Casamundo

(1) Casamundo jest technicznym dostawcą usług i umożliwia swoim Gościom wyszukiwanie Ofert, które można zarezerwować po przekierowaniu na stronę Dostawcy lub bezpośrednio na Platformie. Casamundo nie publikuje własnych ofert ani Ofert wynajmu.

(2) Casamundo oferuje Gościom możliwość celowego wyszukiwania Ofert publikowanych przez Dostawców na Platformie. Po zakończeniu wyszukiwania Casamundo (i) przekierowuje Gości na stronę internetową Dostawcy i umożliwia Gościowi bezpośredni kontakt z danym Dostawcą, lub (ii) oferuje Gościom możliwość bezpośredniej rezerwacji lub zapytania o konkretną Ofertę na Platformie („Rezerwacja bezpośrednia”). W obu przypadkach (i oraz ii) Casamundo nie jest dostawcą przedstawionych Ofert. W szczególności korzystanie z Platformy nie prowadzi do zawarcia umowy turystycznej lub umowy podobnego rodzaju zgodnie z §§ 651a i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Casamundo działa jedynie jako usługa wyszukiwania lub pośrednik w rezerwacjach bezpośrednich.

(3) Dokonując Rezerwacji bezpośredniej, Goście zobowiązują się do uiszczenia wszystkich opłat za Rezerwację bezpośrednią, w tym ceny Oferty, obowiązujących opłat, takich jak opłaty serwisowe Casamundo (jeżeli są pobierane), dodatkowe opłaty pobierane przez Dostawcę offline (jeżeli dotyczy), podatki i wszelkie inne pozycje kosztowe wskazane podczas składania zamówienia (łącznie – „Łączna cena”). Opłaty serwisowe Casamundo mogą być naliczane z tytułu (i) Ofert indywidualnych i pobierane przez Casamundo lub podmiot z grupy kapitałowej Casamundo bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Casamundo, za zorganizowanie bezpiecznej Rezerwacji bezpośredniej za pośrednictwem zintegrowanego dostawcy usług płatniczych, w którym to przypadku opłata serwisowa jest wyraźnie określona; i/lub (ii) dostarczania Platformy, w tym utrzymania technicznego, dostarczania funkcji specjalnych oraz obsługi klienta. Stosowaną fakturę może wystawić Casamundo lub podmiot z grupy kapitałowej Casamundo, który świadczy usługi i jest upoważniony do otrzymania opłaty serwisowej. Goście uiszczają opłaty serwisowe Casamundo po potwierdzeniu Rezerwacji bezpośredniej. W przypadku anulowania Rezerwacji bezpośredniej opłaty serwisowe Casamundo nie podlegają zwrotowi.

(4) Kolejność pojawiania się i sortowania Ofert na stronach z wynikami wyszukiwania Platformy opiera się na dynamicznym, samouczącym się algorytmie i może się różnić w oparciu o wiele różnych czynników. Jednym z tych czynników jest szczególna kombinacja kryteriów wyszukiwania wpisywanych przez każdego Gościa na Platformie. Kryteria te mogą obejmować takie zmienne, jak: miejsce przeznaczenia, cena, liczba gości, rodzaj zakwaterowania, szczególne właściwości nieruchomości i udogodnienia. Dodatkowo Casamundo otrzymuje wynagrodzenie od Dostawców. Wynagrodzenie to jest kolejnym czynnikiem, który wpływa na wygląd i kolejność sortowania wyników wyszukiwania. Dostawcy, którzy nie płacą za Casamundo nie są widoczni. Na kolejność sortowania Ofert mogą dodatkowo wpływać preferencje sortowania wybrane przez użytkownika (tj. popularność, wartość, oceny gości), a także inne zmienne, które obejmują takie parametry jak ranking wśród podobnych właściwości i ogólne wskaźniki wydajności. Aby zapewnić funkcjonalność każdego zapytania, liczba wyświetlanych wyników wyszukiwania może być ograniczona, jeśli przekracza celowe maksimum. Dodatkowe informacje dotyczące wyświetlania Ofert i reklam na Platformie można znaleźć tutaj.

(5) Dostawcy usług udostępniają swoje Oferty na podstawie umów o współpracy i licencji, które uprawniają Casamundo do wykorzystywania i rozpowszechniania odpowiednich treści, cen i dostępności w całej swojej sieci dystrybucji w celu reklamowania Ofert.

(6) Casamundo ma prawo świadczenia usług przez osoby trzecie.

(7) Casamundo może dezaktywować lub ograniczyć dostęp do Platformy, jeżeli jest to podyktowane koniecznością przeprowadzenia konserwacji lub innymi przyczynami. Gościom nie przysługują żadne roszczenia w zakresie nieprzerwanej dostępności Platformy.

3. Stosunki umowne i rozliczenie

(1) Rezerwacje lub umowy najmu w ramach Ofert są zawierane wyłącznie pomiędzy danym Dostawcą, czy też właścicielem nieruchomości, a Gościem. Casamundo nie jest częścią jakichkolwiek regulacji umownych, porozumień lub roszczeń pomiędzy Gościem a Dostawcą. Rezerwacje/zapytania lub stosunki najmu podlegają wyłącznie ogólnym warunkom handlowym Dostawcy. W związku z tym Gość przed dokonaniem Rezerwacji bezpośredniej zobowiązuje się do przestrzegania przynajmniej jednego dodatkowego zestawu ogólnych warunków. Gość jest zobowiązany do zapoznania się z tymi dodatkowymi warunkami i do zaakceptowania nich i jest nimi związany.

(2) W przypadku przekierowania, Dostawca pozostaje jedynym podmiotem do kontaktu w sprawach rezerwacji i płatności, jak również wszelkich kwestii związanych z umową najmu, ponieważ Casamundo nie jest w stanie udzielić żadnych informacji w tych sprawach.

(3) Kontakt z Casamundo w sprawie procesów rezerwacji i płatności oraz sporów wynikających z rezerwacji bezpośrednich możliwy jest wyłącznie w przypadku określonych poniżej rezerwacji bezpośrednich za pośrednictwem zintegrowanego dostawcy usług płatniczych. Dla uniknięcia wątpliwości, nawet w przypadku Rezerwacji bezpośredniej, umowa najmu zostaje zawarta pomiędzy Dostawcą, czy też właścicielem nieruchomości, a Gościem, natomiast Casamundo, działając jako pośrednik, może wspierać Gościa w zarządzaniu transakcjami, zwrotami, anulowaniami i sporami poprzez bezpośrednią obsługę klienta tylko w przypadku transakcji za pośrednictwem zintegrowanego dostawcy usług płatniczych. We wszystkich innych przypadkach rezerwacji bezpośrednich spory muszą być rozstrzygane z Dostawcą, ponieważ Casamundo nie obsługuje procesów płatności za pośrednictwem wyżej wymienionego dostawcy, a tym samym nie jest w stanie zarządzać zwrotami, anulowaniami lub innymi potencjalnymi transakcjami.

(4) Ustalenia umowne obowiązują również w przypadku Rezerwacji bezpośrednich za pośrednictwem Platformy, jeśli Casamundo gromadzi dane i informacje Gościa w celu pośredniczenia w Rezerwacji bezpośredniej u Dostawcy. Odpowiedni Gość i HCasamundo zawierają jedynie umowę o pośrednictwo, na mocy której oświadczenia i niezbędne informacje Gościa są przekazywane Dostawcy. O ile zostanie to wyszczególnione podczas składania zamówienia, Casamundo pobierze za te usługi bezzwrotne opłaty serwisowe. Opłata serwisowa może być różna i zostanie podana w momencie dokonywania rezerwacji. Jeżeli stosowana jest inna waluta lub określona metoda płatności, łączna kwota może zostać zmodyfikowana ze względu na kurs wymiany walut lub opłaty bankowe.

(5) Dostawca usług płatniczych otrzymuje w ten sposób płatność od Gości na rzecz Dostawcy na odrębne konto Dostawcy i płaci Dostawcy odpowiednią kwotę. Płatności z tego typu ułatwieniem przetwarzane są na rzecz i w imieniu Dostawcy i służą pokryciu kwoty należnej za Rezerwację bezpośrednią u Dostawcy.

(6) Aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu lub oszustwu, dostawca usług płatniczych lub zintegrowani dostawcy innych metod płatności (np. Klarna) mogą przeprowadzać kontrole tożsamości poszczególnych metod płatności wybranych przez Gościa (np. polecenie zapłaty). Informacje o szczegółach przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności.

4. Ceny

(1) Ceny ofertowe wyszczególnione w Ofertach określane są przez Dostawców i aktualizowane przynajmniej raz dziennie.

(2) Łączna cena może obejmować opłaty serwisowe w wysokości wyświetlonej Gościom w chwili ukończenia Rezerwacji bezpośredniej podczas składania zamówienia.

(3) Ceny rozumiane są jako ceny całkowite dla danej oferty. Przedstawione ceny domyślnie obejmują jeden nocleg. Goście mogą zmienić ustawienia i zobaczyć ceny za pobyt w wybranym przedziale czasowym. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i pełne przedstawienie cen w ramach Oferty. Jednocześnie, przy przekierowaniu na stronę internetową Dostawcy mogą być widoczne inne koszty, niewidoczne na samej platformie.

(4) Casamundo nie gwarantuje dokładności cen wyświetlanych w ramach Oferty lub innych informacji. Po przekierowaniu, Goście zobowiązani są sprawdzić szczegóły na stronie Dostawcy przed dokonaniem rezerwacji.

5. Konta

(1) Korzystanie z niektórych funkcji lub usług oferowanych na Platformie wymaga utworzenia konta użytkownika.

(2) Konto można utworzyć za pomocą osobistego adresu e-mail (również przez Google) lub profilu na portalu społecznościowym (np. Facebook lub Apple). Konto zostaje utworzone również wtedy, gdy Gość zapisze się do newslettera albo jeśli dla danej Oferty wysłane zostanie zapytanie bądź rezerwacja przez Rezerwację bezpośrednią.

(3) Jeżeli konto zostaje utworzone przez sieć społecznościową lub Google, do jego utworzenia wykorzystywane są dane pozyskane z tej sieci społecznościowej lub Google. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

(4) Gość musi zapewnić prawidłowość i kompletność przekazanych danych osobowych. Gość odpowiada za swoje konto zarówno wobec Casamundo, jak i wobec podmiotów zewnętrznych. Dlatego też Gość jest zobowiązany do zachowania poufności danych swojego konta i nie może ich udostępniać osobom trzecim. Gość jest zobowiązany poinformować Casamundo o jakimkolwiek (w tym potencjalnym) nieuprawnionym użyciu konta.

(5) Dostęp do konta możliwy jest za pomocą jakiegokolwiek urządzenia. Gość otrzymuje osobisty link do logowania przez e-mail lub może używać do logowania osobistego profilu sieci społecznościowej wykorzystywanej do rejestracji.

(6) Casamundo zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania kont, do ich nieodwołalnego usunięcia lub do podjęcia innych niezbędnych działań, jeśli Gość naruszy obowiązujące prawo, niniejsze OWH lub inne obowiązujące warunki umowy.

(7) Żądanie usunięcia konta można wysłać mailem na adres: [email protected] lub w ustawieniach profilu aplikacji.

6. Wytyczne dotyczące treści

(1) Casamundo zastrzega sobie prawo do usuwania lub edytowania w całości lub w części wszelkich treści, w tym recenzji, zamieszczanych na Platformie, jeżeli naruszają one niniejsze OWH lub Wytyczne dotyczące treści bądź z dowolnej innej przyczyny, według własnego uznania.

(2) Goście mogą zgłaszać treści, które naruszają niniejsze OWH lub Wytyczne dotyczące treści, poprzez kliknięcie przycisków powiadomienia i wypełnienie stosownego formularza. Przyciski powiadomienia są umieszczone w widocznych miejscach na Platformie.

(3) Gość, który dokonuje takiego zgłoszenia, zostanie niezwłocznie poinformowany o decyzji Casamundo drogą mailową. Jeżeli dotyczy, autor treści rzekomo niezgodnych z wymogami również zostanie poinformowany drogą mailową o decyzji o usunięciu lub edycji treści. Zarówno Gość, jak i autor, będą mieli możliwość odwołania się od takich decyzji.

7. Prywatność

(1) Casamundo traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych udostępnianych przez Gości.

(2) Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie za zgodą Gościa albo w przypadkach, w których jest to dozwolone przez prawo. Szczegóły zawarte są w polityce prywatności.

(3) W kontekście Rezerwacji bezpośredniej niezbędne dane Gości przekazywane są odpowiedniemu Dostawcy z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

8. Odpowiedzialność

(1) Dostawcy są odpowiedzialni za oferty, które zintegrowali i połączyli w ramach Platformy oraz za wszelkie związane z nimi oświadczenia. Casamundo nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji udostępnianych przez Dostawców ani za ich aktualność. Dlatego Casamundo nie odpowiada za dokładność, jakość, kompletność, rzetelność lub wiarygodność treści zamieszczanych przez Dostawców. Dotyczy to w szczególności zdjęć w Ofertach i/lub recenzjach Gości.

(2) Casamundo odpowiada wyłącznie za szkody, niezależnie od podstawy prawnej, spowodowane umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa. Zwykła lekkomyślność nie podlega odpowiedzialności za wyjątkiem szkód na życiu lub zdrowiu i roszczeń opartych na ustawie o odpowiedzialności za produkt. Ponadto Casamundo ponosi odpowiedzialność za każde niedbałe naruszenie podstawowego zobowiązania umownego, to znaczy zobowiązań, które z natury rzeczy umożliwiają prawidłową realizację umowy, i co do których kontrahent zwykle może liczyć i oczekiwać na wypełnienie.

(3) W zakresie, w jakim odpowiedzialność Casamundo jest wyłączona lub ograniczona zgodnie z punktem (2), odnosi się to również do osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pełnomocników.

(4) Z uwagi na to, że Casamundo nie jest stroną umowy przy Rezerwacji bezpośredniej, Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z odpowiednim Dostawcą w celu anulowania rezerwacji (odwołania lub odstąpienia). Casamundo może dołożyć wszelkich starań, aby pomóc Gościowi w anulowaniu rezerwacji, działając jako pośrednik. Casamundo nie ponosi jednak odpowiedzialności za dostępność Oferty, prawidłową dostawę i satysfakcjonującą realizację zarezerwowanych ofert. Wszelkie roszczenia należy podnosić względem odpowiedniego dostawcy.

(5) Wyświetlanie treści generowanych przez użytkowników lub postów osób trzecich na Platformie, nie oznacza zatwierdzenia przez Casamundo (tzn. przyjęcia za własne).

(6) Odpowiedzialność za siłę wyższą jest wykluczona.

9. Zmiany w OWH

(1) Casamundo zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszych OWH po przekazaniu stosownej informacji.

(2) Jeżeli Gość nie sprzeciwi się zmianom w ciągu sześciu tygodni od daty ogłoszenia, zmienione OWH uznaje się za zaakceptowane przez Gościa. Gość otrzyma przypomnienie o tym fakcie w momencie ogłoszenia zmian.

(3) Jeżeli zmiany niniejszych OWH (i) nie stanowią istotnej zmiany (w tym m.in. definicji charakteru i zakresu usług Casamundo); lub (ii) są wymagane przez prawo, orzeczenie wysokiego sądu lub wiążące postanowienie właściwego organu, dalsze korzystanie z Platformy po dacie wejścia zmiany w życie uznaje się za akceptację zmienionych OWH. Casamundo ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w dowolnym momencie, jeżeli Gość sprzeciwi się takim (i) nieistotnym lub (ii) wymaganym przez prawo zmianom niniejszych OWH.

10. Warunki końcowe

(1) Stosowane jest prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeżeli Gość jest konsumentem z UE, a ustawowe zasady ochrony konsumentów bezwzględnie obowiązujące w jego kraju zamieszkania (państwo członkowskie UE) są dla niego bardziej korzystne, takie zasady mają zastosowanie pomimo naszego wyboru prawa niemieckiego. Jako konsumenci z UE, Goście mogą dochodzić roszczeń w związku z niniejszymi OWS przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a także przed sądem właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności Casamundo w Niemczech. Casamundo może występować z powództwem przeciwko Gościom przed sądami w kraju ich zamieszkania w UE. W przeciwnym wypadku spory podlegają prawu niemieckiemu oraz wyłącznej właściwości sądów niemieckich.

(2) Jeżeli jedno z postanowień niniejszych OWH stanie się nieważne w całości lub w części lub okaże się sprzeczne z przepisami prawa, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień umowy.

(3) Komisja Europejska dostarcza platformę do rozwiązywania sporów online, dostępną pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/; Casamundo nie uczestniczy, ani nie jest zobowiązane uczestniczyć w rozwiązywaniu sporów online przed instytucją powołaną do rozstrzygania sporów konsumenckich.


Obowiązuje od marca 2024 r. – Poprzednią wersję można znaleźć tutaj.

image-tag